ทัวร์เวียดนามเหนือ เริ่มจาก นครพนม เมืองวิน ฮานอย ซาปา (4วัน-3คืน)

 

เวียดนามเหนือ (4วัน-3คืน)

นครพนม วิน ฮานอย ซาปา

ความงดงามของเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน / น้ำตกเซิวเว้อ / ภูเขาปากมังกร / กระเช้าไฟฟ้าฟารซีฟัง / ตลาดชนเผ่า / ชอ้ปปิ้งสินค้า ถนน 36 สาย / ฮาลองบก

วันแรก   นครพานม - ด่านจาลอ เมืองวินห์  (-/เที่ยง/เย็น)
07.00น. ต้อนรับคณะที่จุดนัดหมาย  ของจังหวัดนครพานม เดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าออกเมือง จ.นครพนม
  ข้ามสะพานมิตราภาพแห่งที่ 3 มุ่งหน้า สู่ ประเทศเวียดนาม โดยเส้นทางหมายเลข 12 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง
12.00o. รับประทานอาหารเที่ยง(1) ณ ภัตตาคารที่ด่านชายแดนเวียดนาม ลาว เที่ยวชม อนุสาวรีย์วีรสตรี10ท่าน 
  เสียชีวิตเพื่อชาติ (Dong Loc Junction) จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองแทงฮัว
เย็น รับประทานอาหาร(2) ณ ภัตตาคาร เข้าโรงแรมที่พัก........พักผ่อนตามอัธยาศัย  
วันที่สอง     เมืองแทงฮวา  -  ฮาลองบก -  ฮานอย  -  รถไฟตู้นอน  (เช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า         รับประทานอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางไปยังเมือง นินบิ่นห์ ซึ่งเมืองนินบิ่นห์มีลักษณ์โดดเด่นคือมีพื้นที่เป็นที่ซุ่มน้ำในอาณาเขตกว้างใหญ่ทำให้ได้เปรียบเทียบว่าฮาลองบก นำคณะ ล่องเรือพายล่องตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชม ทิวทัศน์อันงดงามเขียวจี และบรรยากาศอันแสนสดซื่นระหว่างทางไปชม ถ้ำต่างๆ จะผ่านนาข้าว ซึ่งมีอยู่ทั้งสองข้างทาง ถ้ำตำก๊ก(Tam Coc Cave)
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(4) ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นเดินทางไปยังกรุงฮานอย ชม ทะเลสาบคืนดาบ (Ho Hoan Kiem Lake)ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามดนสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักทีทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งคาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์(The Huc Bridge) สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดเนินหยก(Ngoc Son Temple) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย(36 str.) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
เย็น  รับประทานอาหาร(5) ณ ภัตตาคาร
  นำคณะไปอาบน้ำชำระร่างกาย และเดินทางต่อไปยงั สถานีรถไฟ เพื่อไปยังเมือง ลาวไก  (ห้องนอนบนรถไฟ 1 ห้องพัก 4 ท่าน เตียงสองชั้น)
วันที่สาม     ลาวไก - ซาปา  (เช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า         ถึงสถานีรถไฟลาวไกทำธุระส่วนตัว  รับประทานอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่เมืองซาปา เมืองเล็กๆทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือขิงเวียดนาม ในสมัยฝรั่งเศสเคยปกครองเวียดนาม อยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีภูเขาขึ้น ปัจจุบันที่นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากอากาศเย็นตลอดทั้งปี เดินเที่ยวชม หมู่บ้านชนเผ่ากั๊ดกั๊ด(Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของคนชนเผ่าม้ง ชม ทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่สวยงาม พร้อมบรรยากาศสดซึ่น ระหว่างหมู่บ้านจะมีน้ำตกเทียนซา(Tien Sa Water Fall) เป็นแหล่งน้ำตกธรรมชาติที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ท่านสามารถเก็บภาพที่สวยงามเป็นที่ระลึก
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(7) ณ ภัตตาคาร
  ชม น้ำตกซิลเวอร์ (Silver water fall)มีความสูงถึง 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสร้างความสวยงาม และประทับใจอย่างมาก  เที่ยวชม ภูเขาปากมังกร(Dragon Mountain) หรือเวียดนามเรียกว่า ฮามรอง ชม ทิวทัศน์ของเมืองซาปา เช่น สวนดอกไม้(Flower Garden) สวนลูกท้อ หากเป็นช่วงฤดูกาลจะเห็นเต็มต้น และไร้ใบ หากหนาวจัดก็จะเห็นแม่คะนิ้งตามยอดหญ้าที่เขียวขจี ชม วิถีชีวิตชาวบ้าน และทัศนียภาพที่รายล้อมด้วยขุนเขาที่สวยงาม และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดเขาอื่นๆคือยอดเขาฟานซีฟัง(Fansipang Mountain) 
  ชม โบสถ์เก่าแก่(Old Church ) กลางเมืองซาปา อิสระชอปปิ้งตลาดเมืองซาปา(Shopping Sapa Market) มากมายไปด้วยชมเผ่าต่างๆที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน เป็นศูนย์รวมของกินของใช้สำหรับชาวดอยทุกหมู่บ้านบนเทือกเขาแห่งนี้
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ(8) ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พักโรงแรม .........พักผ่อนตามอัธยาศัย.
วันที่สี่        ซาปา  -  ลาวกาย  - ฮานอย  - กรุงเทพฯ (เช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า   รับประทานอาหารเช้า(9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นำคณะ นั่งกระเฉาไฟฟ้า(Cable Car) จากซาปาไปยังยอดเขาฟานสิปาน ซึ่งเป็นเสมือน "หลังคาอินโดจีน"   ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร มีมูลค่า 197 ล้านดอลลาร์ เป็นระบบรถกระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอดเขาฟานซีฟัง หรือหลังคาอินโดจีนนั้นเอง
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(10) ณ ภัตตาคารที่เมืองลาวกาย จากนั้นเดินทางกลับกรุงฮานอย 
เย็น  โดยระยะทาง 245กม.ใช้เวลาเดินทาง 5:30 นาที.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควร นำคณะเดินทางไปยังสนามบินนอยบ่าย เพื่อบินกลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ …. เที่ยวบิน (DD3207@20.50น.-22.50น.)

*************************************

อัตราคาบริการ 

ระดับโรงแรม

จำนวนลูกค้า(15pax+1foc)

พักเดี่ยว

40+2

433*

 

2,000

เงื่อนไขและข้อตกลง

1)   ไม่คืนเงินค่าตั๋วถ้าลูกทัวร์ไม่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ยกเว้นกรณีพายุหรือน้ำท่วม

2)   เด็กตั้งแต่ 6 ขวบถึง 10 ขวบ จ่าย 50% ในอัตราของผู้ใหญ่ และนอนกับพ่อแม่ ถ้าเสริมเตียงต้องจ่ายเงินเป็น 75%

3)   อัตราค่าบริการ15 + 1 FOC แต่ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีมาเครื่องบิน(รวมถึงภายในและต่างประเทศ)

4)   เมื่อเกิดเหตุเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

5)   การยกเลิก ยกเลิกก่อนเดินทาง 5 วัน จะไม่คืนค่ามักจำ

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ

-ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ

-ค่ารถระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ ( 4 ถึง 45 ที่นั่ง Bus )

-ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดภาษาไทย)

-น้ำดื่มและผ้าเย็น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าวีซ่า (คนต่างชาติ)

-ค่าตั๋วภายในและต่างประเทศ

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,     ค่าซักรีด ฯลฯ

-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

-ค่าทิพย์ให้ไกด์และคนคับรถ